วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาเลย เขต 1

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

2. จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม

4. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

5. ประสานกับองค์กรในชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

8. ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นครูมืออาชีพ

9. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนอง
Comments