work

วันก่อตั้ง

โพสต์6 ก.พ. 2559 19:43โดยโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๑๕  พฤษภาคม ๒๔๘๐   นายอำเภอเป็นผู้ตั้งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือประถมศึกษา  รับนักเรียนในภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา ๒๔๗๘ วันเปิดเรียนมีนักเรียน ๙๐ คน แบ่งการสอนเป็น ๔ ชั้น คือ ป.๑-๔ นักเรียนโอนมาจากโรงเรียนตำบลนาซ่าว ๒ (บ้านนาเบน) 

1-1 of 1